Številka 3, maj 2001

VSEBINA:

 1. Sistem vodenja kakovosti
 2. Spremembe, novosti
   Sistem vodenja kakovosti
 

 1.  Zgradba sistema vodenja kakovosti

 

Zdravstvena dejavnost je zapletena dejavnost družbenega pomena, kjer se prepletajo številna hotenja vseh udeležencev v sistemu zdravstvenega varstva. V sistemu zdravstvenega varstva tako sodelujemo: izvajalci, varovanci in plačniki zdravstvenega varstva. Nad nami bdi država z institucijami, ki na različne načine skrbijo za kakovostno izvajanje plana zdravstvenega varstva v celoti in za kakovost zdravstvene dejavnosti. Vsi udeleženci vplivamo na izboljšanje kakovosti storitev in smo njeni sooblikovalci. Sistem vodenja kakovosti ZDM smo zato oblikovali tako, da se čim hitreje in kakovostno odzove na spremembe v okolju v korist izboljšanja storitev zdravstvenega varstva. Sistem vodenja kakovosti deluje v obliki zanke kakovosti, prikazane na sliki 1.

 

 NAČRTOVANJE 

Vodilo: S pomočjo načrtovanja stvari, ki so očitne in jih ne vidimo postanejo vidne.

 ZAGOTAVLJANJE VIROV ZA IZVAJANJE STORITEV ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Za izvajanje kakovostnih storitev zdravstvenega varstva so potrebni naslednji viri:

 •  finančni

 •  človeški

 •  delovna sredstva in pripomočki, ter materiali

 •  primerni delovni prostori in pogoji

 IZVAJANJE OSNOVNIH IN PODPORNIH PROCESOV, TER PODPORNIH DEJAVNOSTI

Definicije procesov:

 • Osnovni procesi so procesi izvajanja storitev zdravstvenega varstva.

 • Podporni procesi so procesi, ki jih izvajamo z namenom zagotoviti vse potrebne vire in storitve za izvajanje osnovnih procesov zdravstvenega varstva. To so procesi nabave, vodenja, informiranja, kadrovanja in usposabljanja, finančni, računovodski in administrativni procesi, procesi vzdrževanja delovnih sredstev in objektov. Vsi podporni procesi so organizirani storitveno, kar pomeni, da imamo izdelan sistem notranjih uporabnikov.

Definicija podpornih dejavnosti:

      Kadar pri uvajanju sprememb ugotovimo, da nam funkcionalna organizacijska struktura in s tem razdelitev na službe in organizacijske enote, ne prinaša želenih končnih učinkov ali racionalizacije, ustanovimo teame. V teamu so zbrani glede na postavljene cilje naši najboljši strokovnjaki. Aktivnosti teamov pojmujemo kot podporne dejavnosti   osnovnim in podpornim procesom.

 NADZOR NAD IZVAJANJEM PROCESOV IN DEJAVNOSTI, TER SISTEMA  VODENJA KAKOVOSTI

Delovanje celotnega sistema vodenja kakovosti spremljamo:

 •       z notranjimi in certifikacijskimi presojami, ki pokažejo ali ukrepi za kakovost in njihovi rezultati ustrezajo načrtovani ureditvi in ali se te ureditve izvajajo učinkovito. Certifikacijske presoje izvaja zunanja neodvisna certifikacijska hiša.

 •       s pregledi s strani vodstva

 USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH

Največ, kar lahko posameznik stori na področju izboljševanja kakovosti, je stalno strokovno usposabljanje. Pri delu si sicer naberemo obilico izkušenj, ki pa jih moramo nujno oplemenititi z ustrezno povezavo s teorijo. Stalno strokovno usposabljanje je edini način, da izvajalec obnavlja in dopolnjuje potrebno znanje in spretnosti za kakovostno delo.

 IZBOLJŠEVANJE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI IN IZVAJANJA STORITEV

Izboljševanje kakovosti je sistematičen pristop k odkrivanju težav v sistemu kakovosti in pri izvajanju storitev, ocenjevanju dosežene ravni kakovosti, postavljanju ciljev kakovosti ter načrtovanju, vpeljavi in spremljanju učinkov sprememb.

Stopnje izboljševanja sistema vodenja kakovosti so naslednje:

 •  odkrivanje težav

 •  zbiranje podatkov

 •  merila, kazalci

 •  vpeljava sprememb

 •  spremljanje vpeljanih sprememb

Izboljšave sistema kakovosti uvajamo s korektivnimi in preventivnimi ukrepi. S korektivnimi ukrepi odpravljamo vzroke neskladnosti, ki se pojavijo v sistemu kakovosti in izvajanju storitev zdravstvenega varstva, s preventivnimi pa preprečujemo njihov  nastanek.

 SPREMLJANJE ODZIVA OKOLJA

Poslanstvo ZDM je v zadovoljevanju potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah, zato smo v naš sistem vodenja kakovosti vključili tudi pritožni sistem in merjenje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev. Z ocenjevanjem dobljenih rezultatov spremljanja zadovoljstva uporabnikov in pritožnega sistema dobivamo pomembne informacije o učinkovitosti našega sistema kakovosti. Te informacije so

Okvirček za besedilo: 
Slika 1: Sistem vodenja kakovosti ZDM

pomembne pri nadaljnjem načrtovanju sprememb in izboljšav našega dela.  Prav tako pri odločitvah o novih strategijah poslovanja in novih ciljih politike kakovosti upoštevamo pobude in pridobimo soglasja naših ustanoviteljev, plačnika (ZZZS) in državnih institucij, ki so odgovorne za zdravstveno politiko na državni ravni (Ministrstvo za zdravstvo, Zdravniška zbornica, Zbornica zdravstvene nege idr.).

 

2. Dokumentacija sistema vodenja kakovosti

Postopki in aktivnosti v sistemu vodenja kakovosti so dokumentirani. Dokumenti kakovosti predstavljajo vez med zamislijo in izvedbo, vez med številnimi izvajalci nalog in omogočajo razvidnost dela. Dokumentacija sistema vodenja kakovosti je vsebinsko in oblikovno usklajena tako, da so dokumenti razumljivi in olajšujejo ravnanje. Dokumentacija je izdelana na način, ki predvideva selektivno rabo dokumentov in je namenjena dokazovanju sposobnosti obvladovanja sistema vodenja kakovosti, ter učinkovitemu in kakovostnemu izvajanju storitev.

Cilj dokumentiranja sistema vodenja kakovosti je čimbolj natančno popisati tiste točke delovanja ZDM, na katerih je mogoče presojati kakovost in jo izboljšati.

Dokumentacija sistema vodenja kakovosti vključuje:

 •       dokumentirane postopke, ki jih zahteva mednarodni standard ISO 9001/2000. Postopki so dokumentirani v Poslovniku kakovosti.

 •       dokumente, ki zagotavljajo učinkovito delovanje in obvladovanje osnovnih in podpornih procesov.

  Spremembe, novosti

Da bi zagotovili večjo sledljivost, preglednost in dokumentiranost vseh naših strokovnih usposabljanj, ki se jih udeležujemo delavci Zdravstvenega doma Maribor, smo se odločili za poenotenje prijav na usposabljanja. Do sedaj smo se na usposabljanje prijavljali vsaj na tri   načine:

posameznik je napisal prošnjo za

 • odobritev usposabljanja, ki jo je naslovil na svojega predpostavljenega

 • po dogovoru s posameznikom osebno ali preko telefona, so v tajništvih organizacijskih enot napisali prošnjo za odobritev usposabljanja

 • oziroma so predpostavljeni kar s podpisom na prijavnico organizatorja usposabljanja odobrili udeležbo

Zaradi različnih načinov prijave, ki smo jih uporabljali, nismo imeli pravega pregleda nad procesom usposabljanja, zato smo uvedli sledečo spremembo: 

Od 1. junija naprej se bomo za prijavo na usposabljanje posluževali enotnih obrazcev. Obrazce lahko dobite v tajništvih organizacijskih enot ali v kadrovski službi. Obrazec izpolnite sami ali vam v  dogovoru s tajništvom obrazec izpolnijo tam. Odobritev usposabljanj še naprej poteka po načinu, ki je zapisan v našem PRAVILNIKU O STROKOVNEM USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH V ZAVODU.

Izpolnjen in odobren obrazec je pogoj, da vam bomo zagotovili plačilo usposabljanja.

na začetek