Evalvacija programa, april 1995/2001

   

Andrej PIŠEC, dr. med., spec. psihiater,
Center za zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog;
Zdravstveni dom dr. A. Drolca, ul. Talcev 9
2000 Maribor, Slovenija
tel. 386 (2) 2517572 / fax 386 (2) 2286585

   
Ključne besede: evalvacija rezultatov zdravljenja, metadonski vzdrževalni program, ko-morbidnost odvisnikov, razširjenost okužbe z HBV, HCV, HIV med odvisniki

Izvleček:

 

V študijo 6 - letnega tretmana v centru smo vključili 570 odvisnikov od nedovoljenih drog v obdobju april 1995 - april 2001.

Skupina A zajema rezultate 284 odvisnikov, tretiranih z metadonom, v skupini B pa obravnavamo rezultate zdravljenja vseh 570-ih odvisnikov našega centra.

Povprečna starost v skupini A je 26 let, povprečna doza je 80 mg metadona dnevno.

V tej skupini je okuženih z

·      virusom hepatitisa B                   21 oseb (7,4 %)

·      virusom hepatitisa C                  105 oseb (36,9 %)

·      virusom HIV                               0 oseb (0 %).

Rezultet je neznan pri 16 osebah - (5,6%)

Analiza vzrokov smrti v tej populaciji pokaže približno enako procentualno zastopanost (po cca 1,4 %) suicida over-dose, nasilne smrti in prometnih nesreč. Na vzdrževalnem metadonskem programu (VMP) je trenutno 164 odvisnikov.

V skupini B (n=570, vsi obravnavani odvisniki)  , je povprečna starost 24 let, procentualno pa je okuženost z HVB, MCV in HIV manjša kot pri odvisnikih, zajetih v VMP. Rezultat je neznan pri 109 osebah ( 19 % ).

Visok je odstotek ko-morbiditete in sicer go diagnosticiramo pri 178 zdravljencih ( 31 % );  115 oseb je osebnostno motenih ( 20 % ), pri 58 odvisnikih ( 10 % ) smo diagnosticirali endogena psihična obolenja.

1. UVOD

 

Mariborski center je eden od petih A centrov v naši republiki, ki se ukvarja z zdravljenjem odvisnosti od nedovoljenih drog. Poleg imenovanih obstajajo še B centri, ki delujejo v povezavi s prej naštetimi A centri.

Krovna inštitucija celotnega republiškega programa zdravljenja odvisnosti je detoksikacijski center v Ljubljani, ki deluje v sklopu Kliničnega oddelka za mentalno zdravje, UKC (Univerzitetni klinični center).

Dejavnosti našega centra, ki aktivno deluje od 2. 4. 1995 so naslednje :

 • diagnostika odvisnosti

 • priprava na treatman

 • individualne obravnave

 • skupinske obravnave, ki potekajo 1 x tedensko

 • 2 x mesečno poteka intervizija dela terapevtov

 • sodelovanje v koordinacijskih telesih v Ljubljani in Mariboru

 • pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji odvisnikov

 • pomoč centru B v Murski Soboti

 • medicinske storitve odvisnikom za dnevni center Maribor - Zdravo mesto

 • substitucijski in vzdrževalni metadonski program

 • kompletna predpisana laboratorijska diagnostika odvisnikov

 • cepljenje odvisnikov proti hepatitisu A, b

 • stalna izobraževanja

 • stalna prisotnost v javnih občilih našega mesta

 • številna predavanja po šolah in sodelovanja na okroglih mizah

 • pasivna in aktivna participacija na mednarodnih kongresih

 • preventivno delo z mladostniki ( Hrvaška, Italija ).

Na kratko bom predstavil pravila Substitucijskega in vzdrževalnega metadonskega programa ( VMP ) v Sloveniji

V ta program so lahko vključeni le pacienti, ki so dopolnili 18 let, ki imajo za seboj 2 - 3 neuspešna (dokumentirana) zdravljenja zaradi odvisnosti in ki so dalj časa dokazano (1 leto ali več) na trdi drogi (heroin), na i. v. načinu jemanja.

Pri indikacijah se upošteva tudi več laboratorijskih izvidov (seveda pozitivnih na opiate), avto in hetero - anamneza. Prav tako so do tega programa upravičene odvisnice - nosečnice, ki ne zmorejo brez nedovoljene droge in pa seveda vsi zasvojenci, pozitivni na virus HIV - takih na srečo pri nas še nimamo. Metadon se deli vsak dan, od 7. - 14. ure in to v obliki raztopine, razredčene s sokom, katero morajo odvisniki popiti v ambulanti pred zdravstvenim osebjem. V posebnih primerih (stabilni, urejeni in zaposleni klienti) so seveda možne tudi izjeme.

Skupinsko delo poteka v popoldanskem času, vsako od 4 ( štirih ) skupin pa vodi po en terapevt, v dveh sta tudi koterapevta ( edukacija ). Vso skupinsko delo oziroma terapevte supervizira oziroma intervizira trenutno vodja centra. V štirih letih dela smo 250 odvisnikov cepili proti hepatitisu A, B (3x). V času delovanja centra ( april 1995 / april 2001 ) je bilo c centru obravnavanih 570 odvisnikov. Če kalkuliramo s postavko, da le 10 - 15 % teh pacientov sploh pride v zdravstveno mrežo, si lahko hitro ustvarimo epidemiološko sliko bolezni odvisnosti od nedovoljenih drog v našem mestu, ki ima 200.000 prebivalcev.

284 odvisnikov je bilo na metadonskem programu, zdaj jih je 164. 286 odvisnikov je v različnih programih, od detoksikacijskega centra, v komunah Don Pierina, Patriarche, Syanon, hospitalu, obravnavi v Centru za zdravljenje odvisnosti; ZZV - Maribor. Trend prvih pregledov več ne narašča. Program našega centra je nizko - pražen, kar pomeni, da skušamo pomagati vsakemu zasvojencu, ki pri nas išče pomoč. Seveda veliko odvisnikov ne zmore niti minimalnih zahtev, zato je izpad (drop.out) iz programa precejšen.

Višji prag dela v centru smo zagotovili z delom s starši in odvisniki v skupinah. Rezultati načina dela so boljši in vzpodbudnejši.

2. REZULTATI

 SKUPINA A

Zajema 284 odvisnikov, ki so bili v obdobju april 1995 - 2001 obravnavani v vzdrževalnem metadonskem programu ( VMP ). Danes jih je na VMP 164.

Dnevna doza metadona je 80 mg, povprečna starost je 26 let. Razmerje moški/ženske je 2,6:1 (208/76)

 • z HBV je inficiranih                         21 oseb                      ( 7,4 % )

 • z HCV je inficiranih                        105 oseb                     ( 36,9 % )

 • z HIV je inficiranih                          0 oseb                        ( 0 % )

procent neznanih rezultatov je 5,6 %  ( 16 oseb )

Pregled vzrokov smrti nam postreže z naslednjimi številkami;

 • suicid - 3 osebe, over - dose 4 osebe,

 • prometne nesreče - 2 odvisnika, bolezen - dva

 • 4 odvisniki pa so bili žrtve nasilnih dejanj

 • sodno preganjanih oziroma kaznovanih je bilo 53 oseb ( cca 10 % )

Ko - morbidnost smo diagnosticirali pri 107 odvisnikih ( 38 % ), od tega osebnostno motenih v 22 % ( 63 odvisnikov ) in psihotična obolenja v 16 % ( 45 oseb ).

SKUPINA B

V tej skupini smo zajeli rezultate vseh obravnavanih v centru ( v obdobju aprila 1995 - 2001 ), poleg VMP še ambulantni pristop, pre- in post- hospitalni tretman, psihosocialno rehabilitacijo itd.

Povprečna starost je 24 let, razmerje moški / ženska je 2,9 / 1   ( 427 moških / 143 žensk )

 • inficiranih z HIV je             0 oseb

 • inficiranih z HBV je           21 oseb            ( 3,7 % )

 • inficiranih z HCV je           116 oseb          ( 20,3 % )

Neznan rezultat ( veliko obravnavanih ne želi opraviti vseh potrebnih raziskav ) znaša 19 % (109 odvisnikov).

 • v  6 - letih je umrlo 24 ljudi ( 4,2 % )

 • 5 so naredili suicid ( manj kot 1 % )

 • 10 jih je umrlo za posledicami over - dose ( 1,75 % )

 • 5 jih je bilo umorjenih

 • 4 pa so bili žrtve prometnih nesreč ( 2 ) oziroma bolezni ( 2 )

Ko-morbiditeta je bila ugotovljena pri 178 ( 31 % ), 115 oseb ( 20 % ) je bilo vodenih pod diagnozo osebnostne motenosti, 58 ( 10 % ) pod šifro endogenih psihoz.

Sodno preganjanih oziroma kaznovanih je bil 84 oseb (14,5%)

Rezultati terapevtske obravnave so naslednji;
164 odvisnikov ( 28 % ) je na VMP, v komune jih je odšlo 47 ( 8,2 % ), v bolnici se je zdravilo 50 odvisnikov ( 8,8 % ). Ob vseh vrstah pomoči jih cca 45 % ( 256 ) uživa nedovoljene
psihoaktivne substanece 3 ( PAS ). Nedovoljenih PAS, čistih je 10 % ( 57 oseb ).

3. ZAKLJUČEK

 

V zaključku prispevka bom obravnaval primerjavo obdelanih podatkov iz leta 1997 s tukaj predstavljenimi ( leto 2001 ).

Rezultati 6 - letnega dela z odvisniki od nedovoljenih PAS v Mariboru kažejo, da število vzdrževancev metadonskega programa narašča, prav tako tudi skupno število vseh obravnavanih odvisnikov.

Razmerje moški / ženske je pred štirimi leti ( 1997 ) znašalo 3,4 / 1, sedaj pa ( 2001 ) 2,9 / 1. Padla je tudi povprečna starost odvisnikov in sicer iz 24,8 na 24 let.

Procentualna okuženost z HCV je v primerjavi z letom 1997 nižja za skoraj 13 %, inficiranost z HBV pa je ostala enaka. Rezultat kaže na uspešnost nizko pražnih programov ( kondomati, needle - exchange programi, zdravstvena preventiva ) in seveda na osveščenost in informiranost populacije odvisnikov glede možnosti navedenih okužb.

Razveseljivo dejstvo je, da med odvisniki od nedovoljenih PAS ni nobenega pozitivnega nosilca HIV infekcije. Procent neznanih rezultatov je znašal leta 1997 26 %, letos le še 19 %.

Povprečna dnevna doza metadona je znašala leta 1997 65 mg, danes pa 80 mg (terapevtsko uspešna doza niha med 80 - 120 mg Metadona dnevno)

Ob primerjavi števila umrlih leta 1997 / 2001 opazimo signifikanten porast in sicer s 3,7 na 4,2 %. Večje številke gredo predvsem na račun nasilnih dejanj in over - dose.

Problematika ko - morbidnosti se ni spremenila, v obeh primerjalnih obdobjih znaša približno tretjino vseh obravnavanih.

Tudi rezultati terapevtskih ( ne )uspehov so podobni - na VMP je tretjina do četrtina odvisnikov, okoli 10 % jih odide v komune, podoben odstotek je drog čistih.

45 odstotkov jih še naprej uživa nedovoljene PAS.

Pri delu z odvisniki je pomembna še suportivna terapija, edukacija odvisnikov in njihovih svojcev oziroma partnerjev ter delo z njimi, psihosocialna podpora.

 

na vrh